bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.09.2019, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu ogłasza nabór na wolne stanowisko - Księgowy/a samorządowej instytucji kultury pracy - Kasjer

27.09.2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu ogłasza nabór na wolne stanowisko - Księgowy/a samorządowej instytucji kultury:

Księgowy/a samorządowej instytucji kultury – informacja o naborze.
Miejsce – Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu,
05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 4
Planowane zatrudnienie – pełny etat od 15 października 2019 r.
Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem:
Kandydat powinien spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.). następujące wymagania:
1.Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA);
2.Znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonania obowiązków głównego księgowego;
3.Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych;
4.Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:
1.Ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
2.Ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości;
3.Jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
4.Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisko, na które jest nabór
1.Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Open Office), programów księgowych oraz sprzętu biurowego;
2.Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont;
3.Znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kodeks pracy;
4.Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;
5.Znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania i rozliczania pozabudżetowych środków finansowych;
6.Odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:
1.Prowadzenie rachunkowości Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2.Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku MOKTiS;
3.Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt;
4.Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora MOKTiS sprawozdań z realizacji planu finansowego;
5.Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystania dotacji przyznanej przez organizatora oraz innych dotacji pochodzących ze środków zewnętrznych;
6.Przygotowanie projektu budżetu MOKTiS oraz harmonogramu wydatków;
7.Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej MOKTiS;
8.Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym MOKTiS;
9.Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w MOKTiS;
10.Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej;
11.Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych;
12.Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych, ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
13.Tworzenie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej MOKTiS;
14.Nadzór nad windykacją należności;
15.Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.
Wymagane dokumenty:
1.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2.życiorys (CV),
3.kserokopie poświadczające staż pracy,
4.kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe.
5.oświadczenia :
a.o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
b.o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
c.o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z poźn. zm.), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Opublikował: Paulina Piech
Publikacja dnia: 27.09.2019

Dokument oglądany razy: 137
« inne aktualności