bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dyrektor Otwockiego Centrum Kultury ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

17.01.2019

Dyrektor Otwockiego Centrum Kultury ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Specjalista ds. organizacji imprez i promocji kultury

Wymiar czasu pracy: pełny etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę
I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
3. Niekaralność
4. Wykształcenie (jeden z poniższych warunków):
a) średnie z co najmniej 3-letnią praktyką zawodową na podobnym stanowisku
b) wyższe z co najmniej 2-letnią praktyką zawodową na podobnym stanowisku (preferowane
wykształcenie w kierunku związanym z kulturą, promocją, public relations, zarządzaniem)
5. Prawo jazdy kat. B

II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
2. Nienaganna prezencja i wysoka kultura osobista
3. Komunikatywność, umiejętność przygotowywania wystąpień publicznych oraz publicznego przemawiania, kreatywność i zaangażowanie
4. Zdolności organizatorskie
5. Dyspozycyjność pozwalająca na pracę w soboty, niedziele i święta
6. Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office i Corel

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Opracowywanie i dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących działalności Centrum.
2. Prowadzenie witryny internetowej Centrum oraz profili na portalach społecznościowych.
3. Prowadzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej, filmowej i innej wydarzeń realizowanych w Centrum.
4. Opracowywanie planów i sprawozdawczości merytorycznej Centrum.
5. Realizacja projektów kulturalnych.
6. Pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania projektów kulturalnych.
7. Współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Centrum w zakresie tworzenia
ofert sponsoringowych.
8. Obsługa elektronicznego systemu sprzedaży biletów.


IV. Wymagane dokumenty aplikacyjne

1. Kwestionariusz osobowy
2. List motywacyjny
3. Życiorys – Curriculum Vitae


V. Dodatkowe dokumenty

1. Kserokopie świadectw pracy
2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i znajomość języków obcych
3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje

Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie do pobrania na stronie Otwockiego Centrum Kultury w zakładce BIP/Rekrutacja/Dokumenty do pobrania.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Otwockiego Centrum Kultury
lub pocztą elektroniczną na adres: ock@otwock.pl, lub pocztą na adres: Otwockie Centrum Kultury,
05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 4 w terminie do dnia 28 stycznia 2019r. z dopiskiem:
„Nabór kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. organizacji imprez i promocji kultury”


Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Zgodnie z 6 ust. 1 lit.
a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji/zobowiązaniu w celu rekrutacji na stanowisko pracy w Otwockim Centrum Kultury.


Kandydaci, których oferta spełni warunki formalne zostaną niezwłocznie poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie. Udział w rozmowie kwalifikacyjnej nie jest równoznaczny z wyborem kandydata. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia naboru bez rozstrzygnięcia w przypadku, kiedy żaden z kandydatów nie spełni określonych wymagań.

Opublikował: Sebastian Rakowski
Publikacja dnia: 17.01.2019

Dokument oglądany razy: 927
« inne aktualności