bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi "Oprawa muzyczna oraz prowadzenie imprezy „Sylwestrowy pokaz ogni sztucznych”

20.11.2018

 Zamawiający:
Otwockie Centrum Kultury
ul. Armii Krajowej 4
05-400 Otwock

I. Informacje o imprezie:
Plenerowa impreza "Sylwestrowy pokaz ogni sztucznych".
Impreza odbędzie się na Skwerze przy Teatrze Miejskim im. S. Jaracza w Otwocku ul. Armii Krajowej 4, w nocy 31.12.2018/01.01.2019 roku w godz. 23.30-0.30.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji oprawy muzycznej oraz prowadzenia konferansjerskiego imprezy według ustalonego przez strony programu w noc sylwestrową z 31.12.2018/01.01.2019 roku;
W ramach realizacji zadania Wykonawca zapewni:
a) Nagłośnienie i oświetlenie niezbędne do prawidłowej realizacji usługi
b) Podkład muzyczny dostosowany do charakteru wydarzenia,
c) Estetyczne zadaszenie i podest.
d) Transport materiałów i sprzętu użytego do realizacji zadania.
2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. Termin wykonania

1. Realizacja zadania: od 31.12.2018, od godz. 23.00 do 01.01.2018 roku do godz.00.30

IV. Warunki udziału:
Oferent oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia i kwalifikacje do świadczenia w/w usługi.
Oferent oświadcza również, że osoby oddelegowane do realizacji usługi posiadają stosowne kwalifikacje i umiejętności, w celu należytego wykonania obowiązków.


V. Kryteria oceny ofert:
1) Cena-70%
C= Cn/Cbx100x70%
gdzie:
C– ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
Cn– oferowana najniższa cena oferty
Cb– oferowana cena w badanej ofercie
100 - wskaźnik stały

2) Doświadczenie - 30%
Pod uwagę będzie brana ilość wykazanych realizacji usług (referencje):

1-5 usług –10 pkt.
6-10 usług – 20 pkt.
11 usług i więcej –30 pkt.

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą łączną liczbę punktów

VI. Oferta powinna zawierać:
1) Referencje.
2) Dane kontaktowe firmy (nazwa, adres, nip, telefon, e-mail) i osób jej reprezentujących. Ostateczną cenę brutto za wykonanie usługi.


VII. Miejsce i termin składania ofert:
Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 28.11.2018 r. do godz. 14.00 w siedzibie Otwockiego Centrum Kultury ul. Armii Krajowej 4, mail: ock@otwock.pl
Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia zapytania ofertowego.

PLIK DO POBRANIA

Opublikował: Sebastian Rakowski
Publikacja dnia: 20.11.2018

Dokument oglądany razy: 395
« inne aktualności