bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe na wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego dachu i stropu nad ostatnią kondygnacją budynku Muzeum Ziemi Otwockiej a także przygotowanie koncepcji i projektu wraz z kosztorysem inwestorskim remontu dachu, wymiany jego pokrycia i adaptacji poddasza na cele użytkowe.

19.11.2018

 Zakres zamówienia:
1. Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego budynku,
2. Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu istniejącego pod kątem wymiany pokrycia dachowego i adaptacji poddasza na cele użytkowe,
3. Wykonanie koncepcji remontu dachu, wymiany pokrycia dachowego i adaptacji poddasza na cele użytkowe
4. Uzyskanie akceptacji koncepcji przez inwestora i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
5. Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych i projektów wykonawczych:
a) remontu dachu z wymianą pokrycia dachowego – 5 egz.
b) adaptacji poddasza do celów użytkowych – 5 egz.
6. Uzyskanie akceptacji przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla projektów określonych w pkt.5.
7. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla projektów określonych w okt.5 oraz wszystkich niezbędnych decyzji wymaganych prawem w imieniu Zamawiającego
8. Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla projektów określonych w pkt. 5 – po 2 egz.
9. Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego – po 1 egz. dla projektów określonych w pkt. 5.
10. Uzyskanie własnym staraniem i kosztem wymaganych materiałów oraz warunków, uzgodnień i opinii niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
11. Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robot
12. Wykonawca przekaże dokumentację w wersji papierowej a także w wersji elektronicznej na płycie CD.
13. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot zamówienia, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami. W związku z tym Wykonawca zobowiązuje się zaopatrzyć dokumentację projektową w pisemne oświadczenie, że została wykonana zgodnie z przepisami techniczno -budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
14. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy z Zamawiającym oraz do zwoływania narad roboczych w razie potrzeb, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Narady robocze odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.
Termin realizacji zamówienia: 160 dni od podpisania umowy.
Oferent powinien przed złożeniem oferty zapoznać się z warunkami pomieszczenia na miejscu. Budynek Muzeum Ziemi Otwockiej znajduje się pod adresem: ul. Narutowicza 2, 05-400 Otwock.

Kryteria oceny ofert:
1. Cena: 100%

Termin składania ofert: 21.12.2018 r.
Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć droga mailową na adres e-mail: ock@otwock.pl lub na adres: Otwockie Centrum Kultury, ul. Armii Krajowej 4, 05-400 Otwock

Plik do pobrania

Opublikował: Sebastian Rakowski
Publikacja dnia: 19.11.2018

Dokument oglądany razy: 167
« inne aktualności