bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznego przeglądu obiektów budowlanych OCK

14.11.2018

Otwock, dn. 14.11.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUGI WYKONANIA ROCZNEGO PRZEGLĄDU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH OTWOCKIEGO CENTRUM KULTURY

I.Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie rocznego przeglądu obiektów budowlanych należących do Otwockiego Centrum Kultury:
a) Klub „Mlądz”, ul. Majowa 202 05-400 Otwock
- Powierzchnia zabudowy 447 m², powierzchnia użytkowa 201 m²
b) Muzeum Ziemi Otwockiej, ul. Narutowicza 2 05-400 Otwock
- Powierzchnia zabudowy 505 m², powierzchnia użytkowa 493 m²
c) Amatorski Teatr Miejski, ul. Armii Krajowej 4 05-400 Otwock
- Powierzchnia zabudowy 566 m², powierzchnia użytkowa 702,86 m²
2. Szczegółowy zakres usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia obejmuje:
a) roczny przegląd obiektów budowlanych wymienionych w pkt.1
b) roczny przegląd instalacji SAP POLON 4200 w Amatorskim Teatrze Miejskim
3. Przegląd, o którym mowa w pkt. 1 będzie wykonany zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ppkt. a, b, c Prawa Budowlanego.
II. Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminie:
01.12.2018r. – 20.12.2018r. – w Amatorskim Teatrze Miejski
01.01.2019r. – 20.01.2019r. – w klubie „Mlądz” oraz Muzeum Ziemi Otwockiej
III. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia
b) Obowiązujący podatek od towarów i usług VAT
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
IV. Warunki udziału w procedurze wyłonienia wykonawcy usług:
1. Złożenie propozycji cenowej
2. Dysponowania wykwalifikowaną kadrą posiadającą uprawnienia do wykonania przeglądów.
V. Kryteria wyboru oferty:
Punktowane przy wyborze:
- cena 100%
VI. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
1.Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 20.11.2018r. do godz.16:00 w siedzibie Otwockiego Centrum Kultury przy ul. Armii Krajowe 4 05-400 Otwock w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie rocznych przeglądów budowlanych w obiektach należących do Otwockiego Centrum Kultury” lub przesłać ofertę drogą elektroniczną na adres email ock@otwock.pl.
2.Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie odrzucona.
VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1.Prowadzenia negocjacji z oferentami.
2.Zamknięcia postępowania bez wybierania oferty bez podania
przyczyn.

VIII. Wyjaśnień w sprawach dotyczących prowadzonego niniejszego zapytania ofertowego udziela Paulina Piech pod numerem telefonu
22 779-36-43 w godz. 08:00 – 16:00, poniedziałek – piątek.

plik do pobrania

Opublikował: Sebastian Rakowski
Publikacja dnia: 14.11.2018

Dokument oglądany razy: 179
« inne aktualności