bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.11.2018, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja - dodanie linku do załącznika

Zapytanie ofertowe na zakup usługi: Realizacja pokazu ogni sztucznych w dniu 01.01.2019

09.11.2018

Zamawiający:
Otwockie Centrum Kultury
ul. Armii Krajowej 4
05-400 Otwock

I. Informacje o imprezie:
Plenerowa impreza "Sylwester Miejski".
Impreza odbędzie się na Skwerze przy Teatrze Miejskim im. S. Jaracza w Otwocku ul. Armii Krajowej 4, w nocy 31.12.2018/01.01.2019 roku w godz. 23.30-0.30.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji plenerowego pokazu ogni sztucznych klasy profesjonalnej, według ustalonego przez strony programu w noc sylwestrową z 31.12.2018/01.01.2019 roku;
W ramach realizacji zadania Wykonawca zapewni:
a) O północy, 7 minutowy pokaz ogni sztucznych na z terenu Urzędu Miejskiego w Otwocku.
b) Podkład muzyczny zsynchronizowany z pokazem,
c) Transport materiałów i sprzętu użytego do realizacji zadania.
2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. Termin wykonania - 01.01.2018 roku.

1. Realizacja zadania - 01.01.2018 roku godz. 00.00
2. Przewidywane zakończenie usługi ok. godz. 0.15 w dniu 01.01.2018 r.

IV. Warunki udziału:
Oferent oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia i kwalifikacje do świadczenia w/w usługi oraz Koncesję na wykonywanie usług w tym zakresie.
Oferent oświadcza również, że osoby oddelegowane do realizacji usługi posiadają stosowne kwalifikacje i umiejętności, w celu należytego wykonania obowiązków.


V. Kryteria oceny ofert:
1) Cena-70%
C= Cn/Cbx100x70%
gdzie:
C– ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
Cn– oferowana najniższa cena oferty
Cb– oferowana cena w badanej ofercie
100 - wskaźnik stały

2) Doświadczenie - 30%
Pod uwagę będzie brana ilość wykazanych realizacji usług (referencje):

1-5 usług –10 pkt.
6-10 usług – 20 pkt.
11 usług i więcej –30 pkt.

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą łączną liczbę punktów

VI. Oferta powinna zawierać:
1) Dokumenty uprawniające do wykonania zadania (koncesja, itp.).
2) Referencje.
3) Imię i nazwisko osoby opracowującej dokumentację organizacyjno- techniczną.
4) Imię i nazwisko osoby kierującej pokazem.
5) Masę wyrobów pirotechnicznych przewidzianych do odpalenia z podziałem na klasy i podklasy
6) Sposób odpalania ładunków (zamawiający dopuszcza tylko odpalenie zdalne).
7) Szczegółowy scenariusz pokazu (rozpisany w minutach).
8) Dane kontaktowe firmy (nazwa, adres, telefon, e-mail) i osób jej reprezentujących oraz oświadczenie o zrealizowanych usługach wraz z referencjami, Ostateczną cenę brutto za wykonanie usługi wskazaną w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do zapytania ofertowego)


VII. Miejsce i termin składania ofert:
Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 16.11.2018 r. do godz. 16.00 w siedzibie Otwockiego Centrum Kultury ul. Armii Krajowej 4, mail: ock@otwock.pl
Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia zapytania ofertowego.

Do pobrania

Opublikował: Sebastian Rakowski
Publikacja dnia: 09.11.2018

Dokument oglądany razy: 105
« inne aktualności