bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin dotyczący zakazu nagrywania lub fotografowania w kinie

19.09.2018

 Otwock, dn. 01.01.2018 r.
Regulamin dotyczący zakazu nagrywania lub fotografowania w kinie

 §1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Widza w Kinie „Oaza” położonym w Otwocku
przy ul. Armii Krajowej 4, wynikające z wprowadzonych w Kinie zabezpieczeń przed
nielegalnym utrwalaniem i kopiowaniem filmów w Kinie.
2. Każda osoba, która bierze udział w seansie filmu w Kinie („Widz”) oświadcza tym samym, że
akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 §2 Zakaz nagrywania lub fotografowania filmu
Na sali kinowej w czasie trwania seansu obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz
fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie lub
za pomocą jakichkolwiek urządzeń wyświetlanego filmu.
 §3 Odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu
1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Widza zakazu nagrywania lub fotografowania
filmu, o którym mowa w § 2 Regulaminu, pracownik Kina ma prawo wyprosić Widza z sali
kinowej.
2. Widz zobowiązany jest w obecności pracownika Kina usunąć na jego żądanie wszelkie
fotografie lub zarejestrowany obraz lub dźwięk stanowiący część filmu.
3. Kino zawiadomi o stwierdzonym przypadku nagrywania lub fotografowania filmu i o osobie
podmioty posiadające prawa autorskie do filmu lub prawa jego rozpowszechniania, w
szczególności producenta i dystrybutora filmu, a także Kino ma prawo zawiadomić właściwe w
sprawie organy ścigania.
4. Widz, który naruszył zakaz nagrywania lub fotografowania filmu, zobowiązany jest do
zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych
osób, w szczególności praw autorskich lub praw pokrewnych.

Pliki do pobrania:
Regulamin dotyczący zakazu nagrywania lub fotografowania w kinie

Opublikował: Sebastian Rakowski
Publikacja dnia: 19.09.2018

Dokument oglądany razy: 129
« inne aktualności